موعود

موعود

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسرائیل» ثبت شده است

۱۱
مرداد

ما اسرائیل را شر مطلق می دانیم .بدتر از اسرائیل در جهان وجود ندارد. اگر اسرائیل با شیطان درگیر شود، در کنار شیطان خواهیم ایستاد . اگر اسرائیل با چپ درگیر شود ، در کنار چپ خواهیم ایستاد . اگر اسرائیل با راست درگیر شود ، در کنار راست خواهیم ایستاد . شعار اسرائیل شر مطلق است به این معناست ...

۰۶
مرداد

۰۱
مرداد

راه قدس  با کاهلی و تن آسایی و دل به جیفه بی مقدار دنیا بستن میانه ای ندارد...راه قدس  مرد جنگ میخواهد.

ندای «صلح ، صلح» برای همین است که ما بشنویم، نه اسرائیل  . آزادی هم «چماقی» است که بر سرما ساخته اند ، اگر نه هرگاه که منافع ابوالهول در خطر افتد ، حکم سانسور اخبار در سراسر امپراتوری ارتباطات به اجرا در می آید....